VEDTEKTER

Vedtekter for Plutten Familiebarnehage


1.EIERFORHOLD

Ordning/organisering

Plutten familiebarnehage, beliggende i Lahelldammen 8, er en privateid familiebarnehage for barn i alderen 0 – 6 år. Familiebarnehagen er godkjent for inntil 10 plasser av Lier Kommune.


Familiebarnehagens eierform er delt ansvar.


Eiernes navn og adresse er:


Marianne Skinlo Kløvning

Lahelldammen 8

3427 Gullaug

Mob.: 99034358


Bente Skinlo

Lahelldammen 21 B

3427 Gullaug

Mob.: 41105686


2. FORMÅL

Familiebarnehagen drives etter Lov om barnehager § 1.


3. BEMANNING

Førskolelærer er ansatt ut fra 1 time og 15 min. pr. barn med full plass pr. uke. Eier jobber i hele åpningstiden.

Dette tilsvarer krav om daglig bemanning.

Familiebarnehagene har vikarordning ved syke- og annet fravær.


4. ÅPNINGSTIDER

Familiebarnehagen holder åpent fra kl. 07.30 til 16.30 ukens fem første dager, 11 måneder i året.. Familiebarnehagen er feriestengt i hele juli. Familiebarnehagene har også stengt i romjulen og tre førse dagene i påskeuka, samt fem planleggingsdager i året.


5. OPPTAK

Eiere foretar opptak i.h.h.t. regler i Lov om barnehager.

Opptak skjer via kommunens opptaksordning.

Vi vil ved opptak vurdere alder og kjønn for å få en best mulig sammensatt barnegruppe.


Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. Når barnet har fått plass, beholdes denne til plassen blir sagt opp, eller til barnet begynner på skolen. Oppsigelsesfristen er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned, dvs. hvis plassen sies opp midt i måneden, må det betales for oppsigelsesmåneden og de 2 neste månedene (såfremt ikke et annet barn overtar plassen umiddelbart).

Det er ønskelig at foreldre som skal si opp en plass etter et barnehageår, gjør dette så tidlig som mulig, seinest første uka i mars, for at det skal være mulig for oss å erstatte plassen.

Dersom det av en eller annen grunn ikke er mulig med fortsatt drift, gjelder den samme oppsigelsesfristen fra eier til foreldre.
6. FORELDREBETALING

Eiere fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver måned.

Det gis ingen reduksjon i prisen ved mindre enn 100% plass.

Det betales for 11 måneder.


Følgende satser, pr. mnd., gjelder fra 01.11.2017:


Pr. barn: kr. 2250,-

Tur kr. 50,-

Kostpenger: kr. 300,-

Totalt pr. mnd.: kr.2600,-


7. SØSKENMODERASJON

Det gis 30% reduksjon for søsken nr. 2, og 50% reduksjon for søsken nr. 3 og 4 .


8. DELVIS FRIPLASS

Det er mulighet for å søke delvis friplass i kommunen. For mer informasjon, spør i barnehagen.


9. KONTANTSTØTTEORDNINGEN

Ved plass i barnehagen, bortfaller kontantstøtten.


10. FAMILIEBARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL

Følgende innendørsareal/rom er godkjent til bruk for familiebarnehagen:

Gang, lekerom, kjøkken/ aktivitetsrom, stue, samt bad og toalett. Ute har vi en veranda, der vi spiser og leker, om været tillater det.

Vi er også nærliggende til en liten skog, klatretrær, akebakke, kommunal lekeplass og et friluftsområde. Disse naturområdene byr på rike muligheter til utforskning og opplevelser.


11. FAMILIEBARNEHAGENES SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

Jfr. Lov om barnehager § 4. Foreldrerådet velger 1 representant m/ vara-medlem til samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen. Førskolelærer og eiere er faste representanter. Eierne velger selv om de vil være representert.


12. ÅRSPLAN

Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for et barnehageår av gangen. Samarbeidsutvalget deltar i evaluering og innspill. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av ”Rammeplan for barnehager”.

Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen. Kopi sendes kommunen innen 2 måneder etter driftstart hver høst.


13. HELSE OG HELSETILSYN

Familiebarnehagene er under tilsyn av distriktets helsesøster.


14. FORSIKRING.

Vi tegner felles forsikring på alle barna i barnehagen. Dette gjelder i åpningstiden og ved ulykker på arrangementer i barnehagens regi.15. INTERNKONTROLL

Familiebarnehagen skal ha en tilfredsstillende internkontroll for helse, miljø og sikkerhet.


16. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Familiebarnehagen skal i h.h.t. Lov om barnehager §§ 21-23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til Sosial- og Barnevernstjenesten.


17. VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene er fastsatt av eierne. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at eierforhold, hjemmet eller andre forhold endres.


Kopi av de, til enhver tid, gjeldende vedtekter sendes til kommunen og Fylkesmannen, og til barns foreldre i forbindelse med opptak.


18. SPESIELLE FORHOLD

Da familiebarnehagen ligger i et boligstrøk med mange barn, er det særdeles viktig at alle overholder fartsgrensen. Dette vil si at man kan kjøre i 30 km/t, men grunnet alle småbarna og stedvis dårlig oversikt,  oppfordrer vi alle til å kjøre i maksimalt 20 km/t .

Reduser farten ytterligere ved forbikjøring av barn.


Brudd på fartsgrensen ser vi alvorlig på, da en overholdelse av denne er viktig både på grunn av barna, og for naboenes toleranse!


Ved gjentatt overtredelse og klage fra naboer vil vi vurdere oppsigelse av kontrakten.


All stans av biler ved levering og henting skal skje i vegkanten utenfor barnehagen. Det er viktig å ikke sperre for trafikken! Det skal være god plass til forbikjøring!


Lier 04.09. 2018.


Plutten Familiebarnehage.


Marianne Skinlo KløvningBente Skinlo

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

26.08 | 14:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

20.01 | 08:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

14.12 | 22:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell