FAMILIEBARNEHAGENS MÅL

Familiebarnehagens mål

 

Overordnet mål:

 

Sosial kompetanse

 

Barnehagen skal være et trygt og stimulerende oppholdssted for barna. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna og utvikle en god selvfølelse, toleranse, omsorg for andre barn og gi barna selvutfoldelse.

 

Med rammeplanen og lov om barnehager som utgangspunkt, er barnehagens mål å skape trygghet.

 

Trygghet er med på å danne grunnlaget for barns utvikling i barnehagen. Trygghet gir barn selvfølelse og tilhørighet til omgivelsene rundt seg.

 

Vi ønsker å oppnå målet ved å:

 

·         Gi barna omsorg og forståelse fra de voksne.

 

·         Gi barna god tid, trøst, ros og oppmuntring.

 

·         Ha en fast dagsrytme som barna kjenner, og som fungerer best mulig for alle barna i gruppen.

 

·         Stille realistiske krav til barna etter modenhet og alder.

 

Å lære sosial kompetanse vil si å lære sosiale ferdigheter samtidig som man må ha kunnskap om når og hvordan de brukes. De sosiale ferdighetene kan beskrives som byggesteinene i den sosiale kompetansen. I Rammeplanen for barnehager fremholdes den sosiale kompetansen som et sentralt utviklings- og læringsområde for barn under skolepliktig alder. Sosial kompetanse kan enkelt beskrives som å mestre samspill med andre. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barn skal kunne ta initiativ til å utvikle vennskap med andre, ta hensyn, kunne leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse.

 

Lek

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s 20)

 

Gjennom lek fremmes barnets utvikling på alle områder- intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Leken er med på å utvikle og styrke barnets identitet og selvfølelse. For at barna skal ha gode leke vilkår er det viktig at de voksne har respekt for barnas lek. Barna må også få tilstrekkelig med tid og plass til at den gode leken kan få utvikle seg.

 

Barna skal få medvirke sin egen hverdag og bli hørt under lek og andre aktiviteter, samt ha ulike leker tilgjengelig. Barns medvirkning er ikke det samme som å la barna bestemme og få viljen sin, men at de skal få delta, bli lyttet til og gjennom det ha innvirkning på barnehagehverdagen.

Barns behov skal prioriteres og møtes både i øyeblikket og i barnehagens planer. Voksne skal være til stede der ting skjer, skjerme lek, igangsette lek, kunne være observante og kunne forutse situasjoner der barn har behov for veiledning og hjelp.

 

 

Omsorg

«I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte dehar behov for» (Rammeplan for barnehagen 2017, s 19).

 

Vi ønsker at våre barn og deres familier skal føle seg trygge og ha en omsorgsfull hverdag. Gjennom å skape gode relasjoner mellom barn -  voksen og barn -  barn, vil vi at alle skal få føle seg verdsatt for den de er. Vi skal være gode rollemodeller, og gjennom dette lære barna å ta i mot omsorg fra andre og kunne gi omsorg. Vi har fokus på voksenrollen i barnehagen, relasjonsbygging og å være tydelige og grensesettende voksne.

 

·         Vi skal se hvert enkelt barn og barnets personlighet

·         Skape god relasjon til barnet

·         Støtte barnet i å sette egne grenser, be om hjelp når det oppstår konflikter

·         Hjelpe barnet til å mestre seg selv og sine omgivelser

 

 

Danning

«Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktig for fellesskapet»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s 21)

 

Barnehagen jobber med «Meg selv» som tema, slik at barna blir oppmerksomme på seg selv som individ i forhold til sine omgivelser. Vi lytter til barnet og dets innspill på en slik måte at barnet opplever å bli hørt. Vi jobber med å fremme inkludering slik at barna opplever gleden av å være i et fellesskap, og kunne ta hensyn til andre.

 

Progresjon

«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s 44)

 

Barnehagen legger til rette for at barna i alle aldersgrupper får varierte muligheter for lek, aktiviteter og læring. Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter barna mestrer men samtidig har noe å strekke seg etter. Vi er bevisste på å introdusere nye perspektiver, opplevelser og gi erfaringer.vi tar bevisste valg i forhold til bøker, leker og materiell vi tilbyr barna.

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

26.08 | 14:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

20.01 | 08:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

14.12 | 22:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell