Kvalitetskriterier for Lierbarnehagen

KVALITETSKRITERIER FOR LIERBARNEHAGENE

 

Lierbarnehagene har ulike eier- og driftsformer. Felles for alle barnehagene i Lier er at de bygger på demokratiske verdier som respekt, toleranse, inkluderende fellesskap, kulturelt mangfold, medvirkning, likestilling og likeverd. Lierbarnehagene har en felles kvalitetsplan.

 

Barnehagene har disse fokusområdene i perioden 2015 – 2018

 

•          Lek som læringsarena

•          Språklig kompetanse

•          Glade barn i fysisk aktivitet

•          God pedagogisk ledelse

 

En ny kvalitetsplan utarbeides og vil være ferdig januar 2019.

 

Lovverk og føringer

 

Alle barnehager i Norge er styrt av lover, forskrifter og kommunale systemer som berører barnehagens innhold og drift. Her nevnes de viktigste.

 

Barnehageloven regulerer barnehagedriften i forhold til innhold, areal og pedagognorm (http://lovdata.no/)

 

«Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, solidaritet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene»

 

Barnehageloven sikrer at alle barn med nedsatt funksjonsevne får spesialpedagogisk opplæring. Vi i Lier har gode rutiner for tverrfaglig samarbeid med foreldre og statlige og kommunale hjelpetjenester, som sikrer tidlig og god hjelp.

 

«Rammeplan for barnehagen» er en forskrift til loven. 01.08 2017 kom det en ny Rammeplan for barnehagen som beskriver barnehagens innhold og oppgaver. Vi jobber nå med å implementere denne i vår drift.(http://www.udir.no/barnehage/rammeplan/)

 

Barnevernsloven ivaretar barns behov for god omsorg. Den har fokus på tiltak og hjelp, som er til barnets beste, på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dersom vi er bekymret for et barn, er vi pliktig til å melde fra om vår bekymring. På spørsmål fra barnevernet er vi også pliktig til å svare.

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

26.08 | 14:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

20.01 | 08:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

14.12 | 22:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell